Sidebar

Thông tư 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Theo đó, Hội đồng sáng kiến được thành lập theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung và mức chi họp của Hội đồng sáng kiến thực hiện như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Tối đa không quá 500.000 đồng/buổi họp;

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng: Tối đa không quá 200.000 đồng/buổi họp;

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến: Tối đa không quá 100.000 đồng/người/buổi họp;

- Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ 03/03/2019.

Xem chi tiết Thông tư 03/2019/TT-BTC tại đây>>

Các bài khác...