Sidebar

Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày 14/05/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT về việc bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12/2018 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thời gian tập sự trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/06/2019.

Xem chi tiết Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT tại đây

Các bài khác...