Sidebar

Chọn tháng 6 hàng năm là Tháng phòng chống bạo lực gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 363/QĐ-TTg, theo đó, lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

Việc tổ chức Tháng hành động quốc gia về pḥng, chống bạo lực gia đình nhằm vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xă hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Kinh phí thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia về pḥng, chống bạo lực gia đình. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Luật Pphòng, chống bạo lực gia đình đã định nghĩa: “Bạo lực gia đình là hành vi cố ư của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình” (khoản 2 Điều 1). Như vậy, bạo lực gia đình bao gồm các yếu tố bạo hành về thể chất, tinh thần và cả về kinh tế; ngoài ra, theo phân loại các hình thức bạo lực gia đình còn có cả yếu tố bạo lực tình dục.

Nguồn: http://www.congdoanvn.org.vn/details.asp?l=1&c=56&c2=56&m=10207
   

Các bài khác...