Sidebar

Chính phủ: Phê duyệt các Chương trình liên quan đến Trẻ em, Bình đẳng giới

1. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu:

Giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, ḥa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Cụ thể, trong 5 năm tới phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống còn 5%. Giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hội nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Cùng với các mục tiêu, chương trình có các nội dung bao gồm: hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xă hội; Củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác BVCSTE; Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ BVTE chuyên nghiệp, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em; Theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình; Nâng cao năng lực, hoàn thiện thể chế về BVTE trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính.

2. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực.

Chương trình phấn đấu với mục tiêu cụ thể: 70% CB.CC.VC, NLĐ, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong LLVT, sinh viên, học sinh các cấp; 50% người dân các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 100% CB làm công tác bình đẳng giới và về sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ hoạch định chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức về bình đẳng giới.

Phấn đấu 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

Chương trình cũng nêu rõ, hằng năm triển khai thực hiện “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến 15/12, với các hoạt động chính: xây dựng chủ đề và thông điệp truyền thông cho tháng hành động; duy trì và phát triển đa dạng các chương trình, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xă hội; chú trọng chương trình thông tin cơ sở, tổ chức truyền thông thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội…

Thùy Thanh

Nguồn: http://www.congdoanvn.org.vn/details.asp?l=1&c=56&m=10057
 
    

Các bài khác...