Sidebar

NỘI DUNG MỤC TIN

1. Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
2. Quyết định số 1142/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục;
3. Tủ sách Pháp luật (Bấm vào đây để xem)
  Điều lệ trường Đại học số 70/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ.
  Hướng dẫn số 15/HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Tổ chức Trung ương
  Nghị quyết số 42/NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa XI)
  Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017
  Hướng dẫn số 139-HD/BCSĐ ngày 19/9/2014 của Ban Cán sự Đảng bộ GD&ĐT
  Kế hoạch số 2970/KH-ĐHĐN ngày 30/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;
  Quy chế Bổ nhiệm của Trường ĐH SPKT Số 306/QĐ-ĐHSPKT ngày 26/4/2018
  QĐ 304/QĐ-ĐHSPKT ngày 20/4/2018 Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHSPKT;
  Quy chế 1215/QĐ-ĐHĐN ngày 10/4/2017 của ĐHĐN về quy chế bổ nhiệm cán bộ.
  Kế hoạch triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường ĐHSPKT.