Sidebar

# Tên Bài báo Tác giả Loại Báo cáo Nơi đăng Số Từ trang đến trang Năm đăng Ngày cập nhật
1 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí kiểu tiếp xúc theo mô hình phòng thí nghiệm Phạm Phú Song Toàn Bài báo Thông tin Khoa học & Công nghệ năm 2011 của Trường CĐCN 2011 20 2011 21/12/2014
2 Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cho học sinh, sinh viên là một nhu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Đoàn Chí Thiện Bài báo Thông tin Khoa học & Công nghệ năm 2011 của Trường CĐCN 2011 20 2011 21/12/2014
3 Đổi mới hoạt động quản lý khoa học theo hướng kiểm định chất lượng giáo dục của trường cao đẳng trong giai đoạn hiện nay Đoàn Chí Thiện Tập san Tập san Hội nghị đổi mới công tác quản lý khoa học - Đại học Đà Nẵng 2007 20 2007 21/12/2014
4 Nghiên cứu xử lý nền đất yếu đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hòa Quý, Tp. Đà Nẵng bằng phương pháp cọc cát đầm Thân Vĩnh Dự Tập San Tập san Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ 2011 2011 20 2011 21/12/2014
5 Thực trạng và các giải pháp cho mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng người lao động, nhà trường với doanh nghiệp Nguyễn Công Vinh Kỷ Yếu Kỷ yếu tọa đàm Khoa học: Đổi mới giáo dục và đào tạo & nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 2011 20 2011 21/12/2014
6 Sự gắn kết giữa phạm trù văn hoá và văn minh là thể hiện tính chuẩn mực trong quá trình đô thị hoá của xu thế ngày nay Đoàn Chí Thiện Bài báo Thông tin Khoa học & Công nghệ năm 2011 của Trường CĐCN 2011 20 2011 21/12/2014
7 Ý nghĩa & lựa chọn kỹ năng mềm phù hợp với sinh viên bậc giáo dục đại học là một yếu tố cần thiết trong kết cấu chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay Đoàn Chí Thiện Tập San Tập san Khoa học Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ 6 20 2011 21/12/2014
8 Kết hợp lồng ghép giữa phương pháp giảng dạy với phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao tính tự học của sinh viên Đoàn Chí Thiện Kỷ Yếu Kỷ yếu Hội nghị khoa học 5 năm thực hiện công tác đào tạo theo hệ thống học chế tín chỉ Trường C 12 20 2011 21/12/2014
9 Sự gắn kết giữa phạm trù văn hoá và văn minh là thể hiện tính chuẩn mực trong quá trình đô thị hoá của xu thế ngày nay Đoàn Chí Thiện Tập san Tập san Khoa học và Công nghệ trưòng Cao đẳng Công nghệ 2011 20 2011 21/12/2014
10 Nghiên cứu xác định các giá trị tối ưu của thông số máy gia công bánh răng côn xoắn bằng chương trình tính Nguyễn Thế Tranh Tạp chí Tạp chí KH & CN Đại học Đà Nẵng 60 20 2012 21/12/2014
Trang 1 / 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiến