Sidebar

Giới thiệu Tổ Thư viện

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

I. Chức năng

Quản lý về công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. 

II. Nhiệm vụ 

1.    Tổ chức các loại hình hoạt động, cập nhật và giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu mới liên quan đến chuyên ngành đào tạo của nhà trường; Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện theo đúng quy định của thư viện nhà trường.

2.    Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung và xử lý nghiệp vụ các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử ...  nhằm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

3.    Tổ chức quản lý, kiểm kê và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

4.    Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

5.    Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện. 

6.    Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước để từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

7.    Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

8.    Xây dựng kế hoạch phát triển và hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện.