Sidebar

Giới thiệu


       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 ThS. Ngô Tấn Thống Trưởng phòng
2 CN. Phạm Thu Chuyên viên
3 CN. Đào Thị Thu Hương Kế toán viên chính
4 Võ Như Việt Nhân viên kỹ thuật
5 Trần Văn Quang Nhân viên kỹ thuật
6 Lê Văn Hoài Nhân viên kỹ thuật
7 KS. Nguyễn Văn Thôi  Nhân viên kỹ thuật
8 KS. Phan Quang Thanh Nhân viên kỹ thuật

                                   Tổng cộng có 08 cán bộ viên chức.