Sidebar

Giới thiệu


       

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 CN. Phạm Thu Chuyên viên - Phụ trách phòng
2 CN. Đào Thị Thu Hương Kế toán viên chính
3 Võ Như Việt Nhân viên kỹ thuật
4 Trần Văn Quang Nhân viên kỹ thuật
5 Lê Văn Hoài Nhân viên kỹ thuật
6 KS. Nguyễn Văn Thôi  Nhân viên kỹ thuật
7 KS. Phan Quang Thanh Nhân viên kỹ thuật

                                   Tổng cộng có 07 cán bộ viên chức.