Sidebar

 

Thông báo về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thông báo về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 254/KH-ĐHSPKT ngày 18/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Công văn số 4055, 4056, 4058/QĐ-ĐHĐN về việc kéo dài, bổ nhiệm lại cán bộ

Công văn số 4055, 4056, 4058/QĐ-ĐHĐN về việc kéo dài, bổ nhiệm cán bộ

Công văn số 525/ĐHSPKT-TCHC về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 13

Công văn số 525/ĐHSPKT-TCHC về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 13

Thông báo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp SV-UTE STARTUP 2020 - 2021

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp SV-UTE STARTUP 2020 - 2021

Công văn số 4333/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng

Công văn số 4333/BGDĐT-VP về việc giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng

Công văn số 3476/QĐ-ĐHĐN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt đông Trung tâm Y khoa, Đại học Đà Nẵng

Công văn số 3476/QĐ-ĐHĐN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt đông Trung tâm Y khoa, Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 11/2020

Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 11/2020

Công văn số 2485/QĐ- ĐHĐN về việc ủy quyền cho Trưởng khoa Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng

Công văn số 2485/QĐ- ĐHĐN về việc ủy quyền cho Trưởng khoa Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng

Các thông báo khác...