Sidebar

Chương trình hành động v/v tiếp tục thực hiện tốt đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới của Trường Cao đẳng Công nghệ

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đã được triển khai triệt để từ năm 2006 và có 3 khóa học tốt nghiệp, chương trình đào tạo có sự cải tiến đáng kể ở tất cả các ngành, kiến thức được cấu trúc thành dạng mô đun,

Qua hơn 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ, chúng ta đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần phải có sự đồng tâm nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, CBVC và giảng viên, giáo viên của Nhà trường để khắc phục.

I. Đánh giá tình hình thực hiện

1. Những kết quả đạt được:

-         Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đã được triển khai triệt để từ năm 2006 và có 3 khóa học tốt nghiệp, chương trình đào tạo có sự cải tiến đáng kể ở tất cả các ngành, kiến thức được cấu trúc thành dạng mô đun, có tính đến sự liên thông giữa các ngành, các trình  độ đào tạo, các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án, … được lượng hóa, số lượng các học phần tự chọn được bổ sung.

-         Chương trình đào tạo được xây dựng hợp lý và phù hợp với hình thức đào tạo tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên chủ động xác định cho mình kế hoạch học tập riêng.

-         Phương pháp giảng dạy đã có sự thay đổi rõ rệt theo nguyên tắc giảm số giờ lý thuyết trên lớp nhưng vẫn đảm bảo khối lượng và nội dung các học phần. Tổ Khảo thí đã được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

-         Cơ sở vật chất, từ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thư viện... đến trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu ngày càng được đầu tư nhiều. Hệ thống thông tin và hạ tầng mạng của Trường CĐCN đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình đào tạo và hoạt động của nhà trường qua mạng, cung cấp thông tin sinh viên, tổ chức đăng ký học, ... đáp ứng được yêu cầu của đào tạo theo tín chỉ.  

-         Đội ngũ cán bộ trẻ được tuyển dụng thường xuyên và có năng lực, rất năng động, sáng tạo, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Nhà trường sau này.

-         Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi tăng lên so với đào tạo theo hệ thống niên chế. Đặc biệt nhờ tính linh hoạt, mềm dẻo của hệ thống tín chỉ nên đã có nhiều sinh viên tốt nghiệp sớm 01 học kỳ.

-         Có phần mềm quản lý đào tạo hoạt động có hiệu quả.

-          Các phong trào Đoàn, Hội, câu lạc bộ sinh viên được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú phù hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường.

2. Hạn chế, tồn tại

-         Số lượng giảng viên, hệ thống thư viện, giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm của trường vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học tập của sinh viên do đó việc sắp xếp lịch giảng dạy còn khó khăn và ít có cơ hội cho sinh viên chọn thầy, chọn lịch học tập theo yêu cầu.

-         Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về công tác quản lý  học, sinh sinh viên chưa thật phù hợp với thực tế ở các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

-         Một số giảng viên chưa dành nhiều thời gian cần thiết để chuẩn bị giáo án, tiếp xúc hướng dẫn với sinh viên và nghiên cứu thay đổi phương pháp giảng dạy...

-         Tính tích cực tự học của sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu của đào tạo theo học chế tín chỉ, nhiều sinh viên còn có thái độ học tập thụ động, đối phó, thiếu tự giác, chưa có thói quen chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ít chịu đọc tài liệu tham khảo mà chỉ bó gọn trong giáo trình và bài giảng của giáo viên.

Thực hiện Nghị quyết số 164-NQCĐ/ĐU, ngày 8.01.2012 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, để tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới của ĐHĐN nói chung và Trường Cao đẳng Công nghệ nói riêng, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà Trường xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết như sau:

II. Quan điểm chỉ đạo

Đảng ủy Trường CĐCN thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, theo dõi quá trình tổ chức triển khai đào tạo tín chỉ và đã tổ chức nhiều Hội thảo, chuyên đề để đánh giá và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường. Thời gian tới cần quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau:

-         Tiếp tục tổng kết thực tiễn để hoàn thiện phương thức đào tạo theo tín chỉ.

-         Nghiên cứu các biện pháp thích hợp để khắc phục những mặt còn hạn chế đã bộ lộ trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

-         Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ.

-         Tập trung nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên cho phù hợp với điều kiện đào tạo theo tín chỉ.

III. Các giải pháp thực hiện

1.     Thực hiện quán triệt và phổ biến đến từng cán bộ, giảng viên và sinh viên để thống nhất và nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc đào tạo theo học chế tín chỉ. 

2.     Tiếp tục hoàn thiện những điều kiện cần thiết để phát huy tối đa quyền chủ động của sinh viên trong quá trình học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Cụ thể tập trung triển khai và hoàn thiện các công việc sau :

-         Hoàn thiện trang webCT để sinh viên đăng ký học tập một cách hợp lý, phát huy tính chủ động của sinh viên trong việc đăng ký học theo năng lực và theo điều kiện của cá nhân. Đồng thời để mọi thành viên tham gia giảng dạy trao đổi thông tin với sinh viên về mọi vấn đề liên quan đến quá trình học tập.

-         Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo 105 tín chỉ đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

-         Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy – học và nghiên cứu của giảng viên và HSSV theo hướng hiện đại.

-         Khoa cần phân công giảng viên và chỉ đạo làm tốt hơn nữa vai trò của cố vấn học tập.

3.     Về vai trò, nhiệm vụ của người giảng viên trong đào tạo tín chỉ

Người giảng viên phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, biên soạn giáo trình và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với phương thức đào tạo mới, nhất là phát huy vai trò cố vấn, hướng dẫn cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

4.     Đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo với việc xác lập cơ chế quản lý phù hợp với mô hình đào tạo tín chỉ.

5.     Tăng cường đổi mới công tác quản lý sinh viên

Trong phương thức đào tạo tín chỉ cần phát huy hơn nữa vai trò của các bộ phận quản lý học sinh, sinh viên. Cụ thể :

-         Phòng công tác HSSV cần làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc quản lý sinh viên, học sinh;

-         Cần có sự phối hợp giữa bộ phận quản lý sinh viên với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong việc tổ chức sinh hoạt cho sinh viên học sinh như tạo điều kiện cho việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn, các câu lạc bộ, đội nhóm một cách chính thức và lành mạnh;

-         Nghiên cứu đề xuất các chế độ về điểm thưởng và các chế độ ưu tiên khác cho đội ngũ làm công tác đoàn các cấp, nhất là cán bộ đoàn là sinh viên;

-         Đảng ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo các Khoa, chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác sinh viên trong tình hình mới như quan tâm đến việc cử giảng viên trẻ làm cán bộ đoàn, ưu tiên kinh phí hoạt động và tổ chức sinh hoạt đoàn, hội cho sinh viên.

-         Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, với các nhà khoa học để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và các hoạt động khác nhằm tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên.

6.     Tăng cường hợp tác và liên kết với các cơ sở đào tạo đại học ở nước ngoài 

7.     Tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  

-         Cần đẩy mạnh công tác thanh tra quá trình dạy và học, nội dung, chương trình đào tạo, quản lý và cấp phát văn bằng đúng qui định.

IV. Tổ chức thực hiện 

1.     Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động nghiêm túc và có hiệu quả.

2.     Các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể (Công doàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh) triển khai phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung chương trình hành động tới toàn thể CBVC, HSSV đển nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về việc tiếp thực thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong toàn Trường.

3.     Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường CĐCN giám sát và định kỳ kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động. Định kỳ 6 tháng phải có báo cáo cho BTV Đảng ủy Trường CĐCN.

Trên đây là Chương trình hành động của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường CĐCN về việc tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt  việc đào tạo tín chỉ trong Trường, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai quán triệt và cụ thể hoá cho phù hợp với đơn vị mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

nội dung chi tiết Nghị quyết>>

Các bài khác...