Sidebar

Thông tin mới nhất: Công văn số 512 của Đại học Đà Nẵng về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020

Ngày 14/02/2020, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 474/ĐHĐN-VP về việc thực hiện kế hoạch học tập và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các bài khác...