Sidebar

Công văn số 799/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Công văn số 799/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020.

Các bài khác...