Sidebar

Công văn số 870/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 05/03/2020 Công văn số 799/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó thời gian sinh viên, học viên trở lại trường học tập là từ ngày 16/3/2020

Các bài khác...