Sidebar

Công văn số 1056/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ viên chức, giảng viên (CBVC), sinh viên, học viên trong Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); căn cứ kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ĐHĐN diễn ra ngày 24/3/2020, Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị:

Các bài khác...