Sidebar

Hoạt động chia sẻ và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng

Những đóng góp thiết thực của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng nhằm chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19.

Các bài khác...