Sidebar

Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

QUY ĐỊNH

Quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục

đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5118 /QĐ-ĐHĐN ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

Xem chi tiết Qui định tại đây

Các biểu mẫu về việc cử cán bộ viên chức đi học tập, công tác tại nước ngoài theo Quyết định số 5118/QĐ-ĐHĐN ngày 29/8/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

1. Đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài (BM_TCCB_01)

2. Sơ yếu lý lịch (BM_TCCB_02)

3. Bản cam kết dành cho giảng viên đi học tập, công tác nước ngoài (BM_TCCB_03)

4. Báo cáo trước khi đi học tập, công tác nước ngoài (dành cho Đảng viên và CBVC) (BM_TCCB_04)

5. Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác ở nước ngoài (BM_TCCB_05)

6. Báo cáo kết quả chuyến công tác, học tập tại nước ngoài (BM_TCCB_06)

Các bài khác...