Sidebar

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Trường Cao đẳng Công nghệ đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và các công tác liên quan nhằm nâng cao năng ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân của các tổ chức, cá nhân cán bộ, viên chức và học sinh-sinh viên trong toàn trường.

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

     Hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam (09/11), Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ đã chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng tâm là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Dân sự, Luật Lao động, các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường,… bắt đầu từ 01/10/2016 đến 30/11/2016.

    Phối hợp cùng Hội Sinh viên, Phòng Tổ chức-Hành chính đã tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trên hành lang khu học lý thuyết, thực hành, nhà xe sinh viên; cập nhật các thông tin về pháp luật tại các bản tin của Đoàn Thanh niên, các bản tin Liên chi đoàn và trên trang web trường.

h1.PNG

    Kết hợp với hình thức tuyên truyền bằng biểu ngữ, các đơn vị trong trường cùng phối hợp tổ chức trưng bày Tủ sách Pháp luật tại Thư viện với hơn 110 đầu sách pháp luật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu các thông tin về pháp luật của CBCNVC và HSSV. Việc tổ chức trưng bày tủ sách góp phần đưa những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với mọi người hơn, từng bước đi vào cuộc sống của CBCNVC và HSSV, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta. Qua gần hai tháng, tủ sách pháp luật đã đón nhận nhiều lượt bạn đọc là cán bộ, sinh viên nhà trường đến đọc và tìm hiểu pháp luật tại chỗ.

h2.PNG

   Để thực hiện nhiệm vụ lâu dài liên quan đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và sinh viên, học sinh, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong năm học thông qua chỉ đạo việc xây dựng Ban Chỉ đạo Giáo dục pháp luật; Ban Chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; tổ chức thường xuyên việc hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm nội bộ trong việc tổ chức điều hành nhà trường; tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về định về giờ lao động, tổ chức giảng dạy theo lịch trình đã phê duyệt; lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, các hội nghị,...

h3.PNG

   Với mục tiêu đảm bảo công tác pháp chế, nâng cao ý thức tuân tuân thủ pháp luật, trong Sinh viên, Cán bộ- Giảng viên toàn trường. Sau đợt cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, công tác tuyên truyền pháp luật, tủ sách pháp luật sẽ tiếp tục được trưng bày và phục vụ nhu cầu mượn về đọc và các công tác pháp chế tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả đồng bộ trong thời gian đến.

Các bài khác...