Sidebar

Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số186-KH/ĐU, ngày 24/12/2018 của Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng,

Thực hiện Kế hoạch số186-KH/ĐU, ngày 24/12/2018 của Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), vào lúc 14g00, ngày 17/01/2019 Đảng uỷ Trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

anhduy.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Duy - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Văn Hà - báo cáo viên của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng báo cáo tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các nội dung HNTW8 khóa XII: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời tập huấn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho các chi bộ và đảng viên tham dự Hội nghị.

ngovanha.jpg
Đồng chí Ngô Văn Hà - báo cáo viên của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

     Các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sau khi tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các NQTW8 khóa XII do cấp ủy Đảng tổ chức, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường ĐHSPKT sẽ viết thu hoạch cá nhân, thể hiện nhận thức những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8khóa XII; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.

quangcanh.jpg


Các bài khác...