CÁC MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
 
 1. BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
 2. GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
 3. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
 4. BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP
 5. GIẤY ĐI ĐƯỜNG
 6. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ
 7. HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM
 8. BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
 9. BIÊN BẢN THANH LƯ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
 10. BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG
 11. BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ
 12. PHIẾU XUẤT KHO
 13. BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
 14. BẢNG KÊ MUA HÀNG
 15. BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
 16. VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
 17. PHIẾU THU Quyển số:............
 18. PHIẾU CHI Quyển số :........... Ngày .....tháng .....năm ....... Số :.....................
 19. GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
 20. GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
 21. BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ
 22. GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 23. BIÊN LAI THU TIỀN
 24. BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ
 25. HỘI THẢO, TẬP HUẤN
 26. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
 27. BIÊN BẢN THANH LƯ TSCĐ
 28. BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
 29. BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ
 30. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
 31. SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
 32. BẢNG TÍNH HAO M̉N TSCĐ
 33. BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
>>Mẫu chi tiết của các chứng từ trên>>
 

Tổ tài vụ trường CĐCN