Sidebar

Danh sách CBVC Khoa Công nghệ số


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ SỐ

 
     
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Phó Trưởng khoa phụ trách, giảng viên cao cấp
2 ThS. Nguyễn Văn Phát Phó Trưởng khoa, giảng viên
3 TS. Nguyễn Tấn Thuận Giảng viên
4 TS. Phạm Tuấn Giảng viên
5 ThS. Trần Bửu Dung Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên Giảng viên
7 ThS. Đỗ Phú Huy Giảng viên
8 ThS. Phạm Thị Trà My Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Trợ giảng
10 ThS. Phan Thị Diễm Thúy Trợ giảng
11 CN. Phạm Quỳnh Nhi Thư ký

                                    Tổng cộng có 11 cán bộ công chức - viên chức.

Các bài khác...