Sidebar

Giới thiệu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Phan Cao Thọ

pctho@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường; chiến lược phát triển các ngành, bậc đào tạo; Công tác tổ chức, cán bộ; phát triển đội ngũ; Công tác kế hoạch, tài chính; Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Khoa Kỹ thuật Xây dựng; Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường; Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn kỹ thuật, công nghệ.

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

nguyen_le_hung.jpg

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  PGS.TS Nguyễn Lê Hùng

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách các mặt công tác sau: Công tác sinh viên; Công tác trật tự, an ninh - quốc phòng; Công tác bảo vệ An ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh phòng dịch; vệ sinh và cảnh quan môi trường; Công tác Thanh tra - Pháp chế; Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Công tác quản lý, khai thác Cơ sở vật chất, Phòng thí nghiệm, Xưởng thực hành; Công tác chỉ huy quân sự của Trường; Hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên; Tổ quản lý Ký túc xá; Tổ Thanh tra - Pháp chế; Khoa Điện - Điện tử; Phòng Cơ sở vật chất; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Công tác sinh viên.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Võ Trung Hùng

vthung@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách các mặt công tác sau: Hoạt động Khoa học - Công nghệ, Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo; Công tác khảo thí; Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng; Công tác truyền thông: Cổng thông tin, Website; Công tác học liệu, xuất bản, thông tin - tư liệu; Hoạt động chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Khoa Cơ khí; Khoa Công nghệ số, Trung tâm Học liệu và Truyền thông; Tổ Công nghệ thông tin; Viện Nghiên cứu sáng tạo và Khởi nghiệp; Trung tâm CEF của tổ chức Pháp ngữ AUF.

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Linh Nam

nlnam@ute.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách các mặt công tác sau: Công tác đào tạo đại học, sau đại học; Công tác tuyển sinh, hướng nghiệp; Phát triển và Đổi mới phương pháp giảng dạy; Phát triển các chương trình đào tạo; Liên kết đào tạo quốc tế; Đào tạo ngắn hạn; Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Chi hội Cựu chiến binh.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Sư phạm Công nghiệp.

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.