Sidebar

Giới thiệu Trung tâm Học liệu và Truyền thông

 CHỨC NĂNG CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG


Trung tâm Học liệu và Truyền thông có các chức năng chính như sau:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược, kế hoạch và định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực học liệu và truyền thông;

- Giúp việc cho Ban Giám hiệu để quản lý, triển khai các hoạt động về truyền thông;

- Giúp việc cho Ban Giám hiệu để quản lý các hoạt động liên quan đến công tác thư viện, học liệu..