Sidebar

Giới thiệu

  Điện thoại: (84) 0236.3893314      
  Email:phongcsvc@ute.udn.vn      
        
  Lê Văn Hoài
  Phó Trưởng phòng 
  Điện thoại: (84) 0236.3893314
  Email: lvhoai@ute.udn.vn
   

 

CHỨC NĂNG


Phòng Cơ sở vật chất là đơn vị có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong các công tác sau:

1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và mọi hoạt động khác của nhà trường.

2. Tổ chức quản lý và khai thác sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất hiện có của nhà trường theo đúng các quy định hiện hành.

3. Thực hiện các báo cáo định kỳ về công tác đầu tư, kiểm kê… hàng quý và hàng năm theo quy định.


NHIỆM VỤ

Về công tác đầu tư:

1. Lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu, xây dựng dự án, tham gia quản lý dự và thực hiện dự án.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm các trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, trang thiết bị phục vụ quản lý, phương tiện làm việc, công cụ, dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ thí nghiệm thực hành … Giải quyết những nhu cầu mới phát sinh hoặc đột xuất trong công tác đầu tư.

4. Triển khai thực hiện sửa chữa, cải tạo chống xuống cấp các công trình xây dựng, công trình kiến trúc, hệ thống điện, nước, trang thiết bị đào tạo và phục vụ đào tạo… trong phạm vi toàn trường. Theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao công trình, đưa vào khai thác sử dụng theo quy định hiện hành và hợp đồng đã ký kết.

5. Mua sắm trang thiết bị công cụ, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống thiên tai, bão lụt.

Về công tác quản lý và khai thác sử dụng:

1. Quản lý cơ sở hạ tầng của nhà trường bao gồm: đất đai, nhà cửa, hàng rào, lớp học, phòng làm việc, hội trường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, vườn hoa, cây cảnh, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, các công trình công cộng, các quầy dịch vụ kinh doanh…thuộc phạm vi diện tích nhà trường.

2. Quản lý toàn bộ hệ thống điện, nước, điện thoại, bảo đảm cung cấp điện, nước cho các hoạt động của nhà trường và chịu trách nhiệm về công tác an toàn điện.

3. Phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lý và khai thác sử dụng trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, nâng cao hiệu quả và tần suất sử dụng trang thiết bị đầu tư. Thực hiện việc theo dõi quản lý trang thiết bị thông qua Nhật ký sử dụng. 

4. Thực hiện công tác điều chuyển, thanh lý tài sản và tiếp nhận tài sản tài trợ, viện trợ theo quy định.  

Về thực hiện công tác báo cáo:

1. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác giám sát đầu tư, đấu thầu theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm và thực hiện báo cáo theo quy định.

3. Tổ chức công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.