Sidebar

Giới thiệu

  Điện thoại: (84) 0236.3530103      
         
        
  TS. Bùi Hệ Thống
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: bhthong@ute.udn.vn
         
        
  ThS. Huỳnh Nhật Nam
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: hnnam@ute.udn.vn


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Chức năng

Phòng Đào tạo (ĐT) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động đào tạo của nhà trường, gồm các trình độ, các hệ đào tạo; cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận các loại hình đào tạo cho người học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo

Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường để nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển đào tạo, gồm: các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo và xác định các nguồn lực phục vụ đào tạo.

b. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo

Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý đào tạo theo quy chế, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo.

c. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình

- Hướng dẫn, hỗ trợ các khoa về thủ tục mở ngành mới, chương trình đào tạo mới theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng.

- Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo của tất cả các ngành.

- Lập kế hoạch và tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường.

d. Tổ chức tuyển sinh

- Thực hiện báo cáo xác định chỉ tiêu, xây dựng đề án tuyển sinh. 

- Xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh, thu nhận hồ sơ dự tuyển, xét tuyển.

đ. Xây dựng kế hoạch đào tạo

Phối hợp các đơn vị Phòng, Khoa trong và ngoài trường, các đối tác đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ (thời khóa biểu).

e. Tổ chức đào tạo

- Căn cứ vào dữ liệu tuyển sinh để xếp lớp cho sinh viên trúng tuyển.

- Xây dựng và thực hiện các quy trình: báo giảng, xếp thời khóa biểu, quản lý thời gian dử dụng phòng học, cho sinh viên đăng ký học, xét nhận đồ án tốt nghiệp, tổ chức các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập và tổ chức hội đồng xử lý học vụ cuối mỗi học kỳ, thông báo trên mạng.

- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để chuẩn bị cho các đoàn SV đi thực tập.

- Cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp.

f. Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

In và cấp phát văn bằng, bản sao bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập, trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng tốt nghiệp.

g. Các công tác khác  

- Phối hợp với các Khoa trong việc mời giảng viên thỉnh giảng.

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên trong việc các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD trong công tác tổ chức thi, sát hạch chuẩn đầu ra, khảo sát năng lực ngoại ngữ.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.