Sidebar

Giới thiệu

  Điện thoại: (84) 0236.3896639      
         
        
  TS. Nguyễn Linh Nam
  Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: nlnam@ute.udn.vn
         
        
  ThS. Huỳnh Nhật Nam
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530103
  Email: hnnam@ute.udn.vn


1. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động đào tạo của nhà trường, gồm các trình độ, các hệ đào tạo; cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận các loại hình đào tạo cho người học.

2. NHIỆM VỤ

a. Tham mưu hoạch định chiến lược đào tạo

Phối hợp với các đơn vị quản lý của Trường để nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu các mục tiêu và định hướng phát triển đào tạo, gồm: các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo và xác định các nguồn lực phục vụ đào tạo.

b. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo

Chủ trì công tác xây dựng văn bản quản lý đào tạo theo quy chế, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo.

c. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình

- Hướng dẫn, hỗ trợ các khoa về thủ tục mở ngành mới, chương trình đào tạo mới theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng.

- Chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật chương trình đào tạo.

- Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo của tất cả các ngành.

- Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng giáo trình mới, lựa chọn và duyệt giáo trình, lập kế hoạch phát hành giáo trình.

d. Tổ chức tuyển sinh, nhập học

- Xây dựng phương án và kế hoạch tuyển sinh; thực hiện các hoạt động tư vấn tuyển sinh và thu nhận hồ sơ dự tuyển, xét tuyển.

- Phối hợp với Phòng Công tác SV trong việc tổ chức nhập học cho sinh viên (SV) trúng tuyển và tổ chức tuần sinh hoạt công dân.

đ. Xây dựng kế hoạch đào tạo

Phối hợp các đơn vị Phòng, Khoa trong và ngoài trường, các đối tác đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ (thời khóa biểu).

e. Tổ chức đào tạo

- Căn cứ vào dữ liệu tuyển sinh để xếp lớp cho sinh viên trúng tuyển.

- Xây dựng và thực hiện các quy trình: cho sinh viên đăng ký học, xét nhận đồ án tốt nghiệp, tổ chức các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Tổ chức nhập điểm và quản lý điểm, giải quyết các đơn từ về đính chính điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên, lưu trữ bảng điểm gốc.

- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập và tổ chức hội đồng xử lý học vụ cuối mỗi học kỳ, thông báo trên mạng.

- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để chuẩn bị cho các đoàn SV đi thực tập.

- Cấp chứng nhận kết quả học tập, cấp bảng điểm, chứng nhận tốt nghiệp.

- Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) tham mưu với Ban Giám hiệu về việc thành lập các Hội đồng thi và các tiểu ban coi thi, ra đề thi, chấm thi của các đợt thi chuẩn đầu ra, tốt nghiệp và các hình thức tổ chức thi khác khi có nhu cầu.

- Phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD tổ chức cho SV đăng ký thi, lập danh sách thi, sơ đồ phòng thi, bố trí phòng thi. Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính trong việc điều động cán bộ coi thi.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí, ĐBCLGD và Tổ Thanh tra và Pháp chế trong công tác chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo.

f. Quản lý in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

- In và cấp phát văn bằng, bản sao bằng tốt nghiệp và kết quả học tập, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kết quả học tập, trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng tốt nghiệp.

- Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ. 

g. Các công tác khác 

- Phối hợp với các Khoa trong việc mời giảng viên thỉnh giảng.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.