Sidebar

Khoa Công nghệ số

I. GIỚI THIỆU 
1. Giới thiệu Khoa Công nghệ số
- Khoa Công nghệ số tiền thân là nhóm ngành Tin học được thành lập vào năm 1996, thuộc khoa Điện, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2005 nhóm ngành Tin học được đổi tên thành thành Bộ môn Công nghệ Thông tin. Bộ môn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Trường và Khoa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bộ môn đảm nhận đào tạo cấp Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin và Hệ thống Thông tin Quản lý; cấp Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin. 
- Theo quyết định số 1749/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 08/11/2017 thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng trên cơ sở trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Bộ môn Công nghệ Thông tin thuộc Khoa Điện-Điện tử, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. 
- Theo quyết định số 04/NQ-HĐT ngày 05/01/2022 thành lập Khoa Công nghệ số thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trên cơ sở tổ chức lại Bộ môn Công nghệ Thông tin thuộc Khoa Điện-Điện tử.
2. Đội ngũ cán bộ: 
- 3 Tiến sĩ và 7 Thạc sĩ.
3. Cơ cấu tổ chức: 
- Ban chủ nhiệm Khoa
- 01 Bộ môn (Bộ môn Công nghệ Thông tin)
4. Chức năng: 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và các đơn vị chức năng khác trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển theo yêu cầu.
- Quản lý, triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng, chuyển giao công nghệ,... theo phân công của Hiệu trưởng. 
- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khác để xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học có tính liên ngành.
- Hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động về chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đào tạo trong toàn Trường.
5. Liên hệ
Điện thoại: (84) 0236. 3532959
Email: fdt@ute.udn.vn

II. GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO KHOA

              
  TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ          
  Phó Trưởng khoa phụ trách                                        
  Điện thoại: (84) 0236.3532959                                            
  Email: htmle@ute.udn.vn                                                                     
              
  ThS. Nguyễn Văn Phát          
  Phó Trưởng khoa                                        
  Điện thoại: (84) 0236.3532959                                            
  Email: nvphat@ute.udn.vn