Sidebar

Giới thiệu

  Điện thoại: (84) 0236.3530168      
  Email: khcn_htqt@ute.udn.vn      
 
      
  TS. Đoàn Lê Anh
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3530168
  Email: dlanh@ute.udn.vn

 

1. Chức năng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu, trực tiếp quản lý và triển khai các công tác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), hợp tác quốc tế (HTQT) và quan hệ doanh nghiệp (QHDN).


2. Nhiệm vụ

a. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Xây dựng chiến lược phát triển các hoạt động NCKH và CGCN. Xây dựng chiến lược phát triển hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) thường niên; quản lý và theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.
- Quản lý việc đăng ký, triển khai thực hiện và đánh giá nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến các cấp theo đúng quy định.
- Quản lý, tổ chức các hoạt động các hội nghị, hội thảo về KHCN và chuyên môn trong và ngoài nước được thực hiện tại trường.
- Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (SV), hội nghị SV NCKH.
- Quản lý hoạt động nhóm nghiên cứu - giảng dạy (TRT) và các nhóm Học tập - Nghiên cứu (SRT).
- Triển khai việc tổng kết và khen thưởng hoạt động KHCN thường niên.
- Phối hợp Phòng CSVC và các khoa xây dựng kế hoạch về cơ sở vật chất phục vụ NCKH và đào tạo, quản lý hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, trung tâm.
- Quản lý, hỗ trợ và phát triển các công bố khoa học trong và ngoài nước, bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; quản lý tài sản trí tuệ của Trường.


b. Công tác hợp tác quốc tế
- Xây dựng về chiến lược phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế.
- Quản lý và phát triển các dự án hợp tác quốc tế trong NCKH và CGCN.
- Tham gia xây dựng và quản lý các dự án, chương trình có liên quan đến việc trao đổi cán bộ và SV với nước ngoài.
- Giúp Ban Giám hiệu quản lý nội dung, cung cấp thông tin trên website tiếng Anh và các thứ tiếng khác của Trường; cập nhật các tin tức, thông báo liên quan về các hoạt động Khoa học – Công nghệ, Hợp tác Quốc tế lên trang website của phòng và nhà trường.
- Thông báo các thông tin liên quan các hoạt động Khoa học – Công nghệ, Hợp tác Quốc tế đến các đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai.
- Hỗ trợ, phối hợp thực hiện biên soạn và cập nhật nội dung Brochure của nhà trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 

c. Công tác quan hệ Doanh nghiệp
- Phối hợp với các Khoa xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, chính quyền, các tổ chức và cá nhân phục vụ cho các hoạt động quan hệ doanh nghiệp.
- Đầu mối tiếp nhận thông tin, quản lý và phối hợp với các bộ phận chức năng trong trường để tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo, NCKH và CGCN theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan.
- Phối hợp với các đơn vị xúc tiến tìm kiếm các nguồn tài trợ thiết bị, kinh phí và học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với Trường.
- Phối hợp với Phòng đào tạo và các Khoa mời các chuyên gia, kỹ sư tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại trường.
- Phối hợp với các đơn vị thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của SV và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho SV trong thời gian học tập tại trường.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tư vấn, hỗ trợ SV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp.
 

d. Các công tác khác
- Triển khai các Giải thưởng KHCN hàng năm đến cán bộ, giảng viên và sinh viên: Nafosted, Tài năng Khoa học trẻ, Giải thưởng Honda, Holcim Prize, Loa Thành…
- Tổ chức triển khai các hoạt động triển lãm thành tựu KHCN của cán bộ, giảng viên và SV nhà trường.
- Phối hợp triển khai các cuộc thi KHCN của SV.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.